Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

Obecné zastupiteľstvo

Archív: 2016 | 2015 | 2014
Zasadnutia: Február | Apríl


Piatok 21.4. o 17:00

Pozvánka

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Inventarizácia majetku obce za rok 2016
6. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2016
7. Protest prokurátora
8. VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácii
9. Správa HK obce
10. Rôzne - diskusia.
11. Schválenie uznesenia
12. Ukončenie rokovania


Piatok 17.2. o 17:00

Toto zasadnutie sa konalo z dôvodu práceneschopnosti poslancov v náhradnom termíne 1.3.2017.
Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty:
Schválené VZN 01-2017 | Anketa o kompostovaní | Zámer previesť majetok obce


PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Inventarizácia majetku obce za rok 2016
6. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ
7. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania


Úvod | Hlavná stránka


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info