Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona – do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

Žiadosť byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť: Písomne na adresu: Obec Sebedražie, Hlavná 471/13, 972 05 Sebedražie alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Začaté správne konanie č.:3-S2021/00591 EMP Trade s.r.o., Medzi lánom 316/4, Hôrky 010 04,
Začaté správne konanie č.: 3-S2021/00589 Michal Mokoš, Dúbravka 248/21, 972 05 Sebedražie, podal
Začaté správne konanie č.:3-S2021/00514 Obec Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš, podala dňa
Začaté správne konanie č.:3-S2021/00492 Viera Svrčková, Hlavná 449/60, 972 05 Sebedražie, podala dňa
Začaté správne konanie č.:3-S2021/00432 Michaela Mjartanová, Košovská 419/52, 972 05 Sebedražie, podala dňa
Začaté správne konanie č.:3-S2021/00228 Ján Murár, Lúčna 175/39, 972 05 Sebedražie, podal dňa
Začaté správne konanie č.:3-S2021/00091 Katarína Lormanová, Gazdovská 8/5, 971 01 Prievidza, podala dňa
Začaté správne konanie č.:3-S2021/00083 Otto Majdan, Cintorínska 47/4, 972 05 Sebedražie, podal dňa
Jozef Taraník, Priehon 111/35, 972 05 Sebedražie, podal dňa 20. 11. 2020 na orgán ochrany
Začaté správne konanie č.:3-S2020/00352 Hrdá Mária, Záhrady 348/12, 972 05 Sebedražie, podala dňa