Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona – do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

Žiadosť byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť: Písomne na adresu: Obec Sebedražie, Hlavná 471/13, 972 05 Sebedražie alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Balážová Dominika, Hurbana 17/7, 971 01 Prievidza, podala dňa 05. 03. 2020 na orgán ochrany