Zápis detí do MŠ Sebedražie

ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2020/2021,  nájdete na www.mssebedrazie-sk.webnode.sk .

Termín odovzdania žiadostí je od 2.mája do 15. mája doporučene poštou na adresu MŠ, Boriny 457, 972 05 Sebedražie,  alebo na mailovu schránku: ms.sebedrazie@gmail.com. Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia. Pri elektronickej forme podpísanú žiadosť naskenovať a odoslať.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade  § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade  § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR  č.308/2009Z. z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.    Prílohu žiadosti tvorí  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Tento rok bude toto potvrdenie  ako samostatná príloha a prosíme doručiť ho buď hneď so žiadosťou, alebo  využiť možnosť odovzdať ho osobne dňa 19.6.2020 v čase od 8.00- 15.00h v  hlavnej budove Materskej školy, kde bude v tento deň zabezpečený pedagogický zamestnanec na jeho prebratie. Žiadame Vás, aby ste pri odovzdávaní dokumentov  dodržali hygienicko-epidemiologické opatrenia ( rúško, rukavice, odstupy). Ak nebude potvrdenie od lekára doručené do daného termínu, dieťa bude od septembra prijaté, na základe žiadosti,  ale  iba na adaptačný pobyt (tj. 3.mesiace), počas ktorého bude potrebné  spomínané potvrdenie doručiť,  aby žiadosť bola kompletná.

V prípade, že sa jedná o dieťa so ŠVVP tak okrem potvrdenia je potrebné aj vyjadrenie z príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V tomto prípade pri nedoručení vyjadrenia do vyššie spomenutého dátumu (tj. 19.6.2020), bude dieťa prijaté na diagnostický pobyt , počas ktorého sa bude musieť žiadosť doplniť a skompletizovať

Ďalšie podrobnosti prípadné zmeny budú priebežne doplnené.

 Kritéria prijímania detí do MŠ

  • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou  a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
  • Deti ktoré k prvému septembru dovŕšili 3 roky.
  • Pri zvýšenom záujme o prijatie detí, sa spravidla uprednostnia deti   s trvalým pobytom v obci a deti zamestnaných rodičov.
  • Spravidla v prípade nenaplnenia počtu detí povolenej kapacity  MŠ, sa prijímajú deti mladšie ako 3 roky, ale  s minimálnym vekom  2,5 roka.

Kritéria prijímania boli schválené Radou  školy 14.10.2015, ďalej sú ošetrené v Školskom poriadku materskej školy .

Odporúčame: Na webovom sídle MŠ sa nachádza aj dokument Dotazník k zápisu do MŠ, prosíme o jeho vyplnenie a doručenie spolu so žiadosťou.

Mgr. Katarína Hepnerová, riaditeľka MŠ

21.04.2020
FO-2020-09-20
FO-2020-09-13
FO-2020-09-06
FO-2020-08-30
FO-2020-08-23
FO-2020-08-16
FO-2020-08-09
FO-2020-08-02
Pozvanka na zasadnutie OcZ dna 6-8-2020 o 17.00 hod
FO-2020-07-26
obsah v prílohe
FO-2020-07-19
Vážení občania, pozývame Vás na samozber jabĺk, ktorý sa začne
Doplnene instrukcie na Piatok 17-7-2020
FO-2020-07-12
FO-2020-07-05
1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s
FO-2020-06-28