Zápis detí do MŠ Sebedražie

Tlačivo ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2021/2022,  nájdete na www.mssebedrazie-sk.webnode.sk.

Termín odovzdania žiadostí je od 2.mája do 13. mája osobne v MŠ – hlavná budova (riaditeľňa) od 12.00h do 14.00.  Žiadosť  môže byť doručená aj  Slovenskou poštou doporučene na adresu MŠ, Boriny 457, 972 05 Sebedražie,  alebo poslaná na   e-mail: ms.sebedrazie@gmail.com. Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia. Pri  využití odoslania žiadosti mailovou poštou , je potrebné žiadosť naskenovať a odoslať ako prílohu.  

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade  § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou žiadosti je aj  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

Žiadame Vás, aby ste pri odovzdávaní dokumentov  dodržali  predpísané hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ :

  • Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, prednostne zo spádovej oblasti materskej školy (z obce Sebedražie ). 
  • Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
  • Ďalej deti , ktoré k prvému septembru dovŕšia 3 roky.
  • Spravidla v prípade nenaplnenia počtu detí povolenej kapacity  MŠ, sa prijímajú deti mladšie ako 3 roky, ale  s minimálnym vekom  2 r.
  • Pri zvýšenom záujme o prijatie detí, pre ktoré ešte nevyplýva zo zákona povinné predprimárne vzdelávanie, sa spravidla uprednostnia deti   s trvalým pobytom v obci a deti zamestnaných rodičov.

Odporúčame: Na webovom sídle MŠ sa nachádza aj dokument Dotazník k zápisu do  MŠ, prosíme o jeho vyplnenie a doručenie spolu so žiadosťou.

Mgr. Katarína Hepnerová, riaditeľka MŠ
Tel: 046/5487 200

26.03.2021
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :oznamuje občanom  obce, že 
FO-2021-06-06
Oznamujeme občanom, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez
FO-2021-05-30
Zoznam ulíc sa nachádza v prílohe
Sebedražská kvapka krvi sa uskutoční 18. júna 2021 od 8,00
FO-2021-05-23
5. júna 2021 od 15:00 na ihrisku v Sebedraží. Celý
FO-2021-05-16
Oznamujeme Vám , že Obecný úrad v Sebedraží a Stavebný úrad v Sebedraží
FO-2021-05-09
            POĽNO VTÁČNIK a.s. Lehota pod Vtáčnikom, ako užívateľ poľnohospodárskej
FO-2021-05-02
Asistované sčítanie obyvateľov v našej obci sa uskutoční od 3.5.2021
FO-2021-04-25
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21.5.2021
Všetky potrebné informácie o možnosti pripojenia svojej nehnuteľnosti na verejnú
Online webinár organizovaný RKC Prievidza, viac informácii nájdete v priloženom