Zápis detí do MŠ Sebedražie

Tlačivo ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2021/2022,  nájdete na www.mssebedrazie-sk.webnode.sk.

Termín odovzdania žiadostí je od 2.mája do 13. mája osobne v MŠ – hlavná budova (riaditeľňa) od 12.00h do 14.00.  Žiadosť  môže byť doručená aj  Slovenskou poštou doporučene na adresu MŠ, Boriny 457, 972 05 Sebedražie,  alebo poslaná na   e-mail: ms.sebedrazie@gmail.com. Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia. Pri  využití odoslania žiadosti mailovou poštou , je potrebné žiadosť naskenovať a odoslať ako prílohu.  

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade  § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou žiadosti je aj  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

Žiadame Vás, aby ste pri odovzdávaní dokumentov  dodržali  predpísané hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ :

  • Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, prednostne zo spádovej oblasti materskej školy (z obce Sebedražie ). 
  • Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
  • Ďalej deti , ktoré k prvému septembru dovŕšia 3 roky.
  • Spravidla v prípade nenaplnenia počtu detí povolenej kapacity  MŠ, sa prijímajú deti mladšie ako 3 roky, ale  s minimálnym vekom  2 r.
  • Pri zvýšenom záujme o prijatie detí, pre ktoré ešte nevyplýva zo zákona povinné predprimárne vzdelávanie, sa spravidla uprednostnia deti   s trvalým pobytom v obci a deti zamestnaných rodičov.

Odporúčame: Na webovom sídle MŠ sa nachádza aj dokument Dotazník k zápisu do  MŠ, prosíme o jeho vyplnenie a doručenie spolu so žiadosťou.

Mgr. Katarína Hepnerová, riaditeľka MŠ
Tel: 046/5487 200

26.03.2021
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
Zo všetkého čím som alebo čím sa domnievam, že som
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku