Výstavba kanalizácie odpadových vôd

Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice a ďalšie dokumenty EÚ. V oblasti odvádzania odpadových vôd na území Slovenska bol spracovaný Národný program SR, v rámci ktorého boli jednotlivé časti začlenené do aglomerácií, aby sa splnili dohodnuté záväzky a mohli čerpať zdroje z operačných programov EÚ.
V okrese Prievidza bolo vytvorených 6 aglomerácií, pričom naša obec bola začlenená do Aglomerácie Sebedražie, ktorá zahŕňa obce Cigeľ, Sebedražie, Koš – kanalizácia a ČOV.


Kanalizáciu vybuduje Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica (SVS) z dotácií EÚ a z vlastných zdrojov. Odpadové vody zo všetkých obcí budú odvedené do čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Prievidzi. Predpokladaný začiatok realizácie výstavby kanalizácie je september 2016.

V zmysle novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon):
• komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou,
• tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie, alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy,
• takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd,
• pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách musia byť tieto zneškodňované v čistiarni odpadových vôd,
• povolenie na stavbu malých domových čističiek odpadových vôd je možno vydať len na dobu určitú,
• v lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia prevádzka malých domových čističiek predlžovať nebude,
• do kanalizácie odpadových vôd nie je možné odvádzať dažďovú vodu,
• po vybudovaní kanalizácie je každý producent odpadových vôd povinný preukazovať kontrolným orgánom pravidelnosť a zákonnosť likvidácie svojich odpadových vôd.

Negatívne faktory výstavby kanalizácie:
• rozkopanie miestnych komunikácií počas budovania, prašnosť, zhoršená dopravná obslužnosť,
• povinnosť napojenia sa na kanalizáciu a platenie aj stočného,
• v individuálnych prípadoch problém napojenia na rozvod kanalizácie z dôvodu výškového rozdielu – nevyhnutnosť prečerpávania.


Pozitívne faktory výstavby kanalizácie:
• zvýšená ochrana prírodných zdrojov vôd, zdravia ľudí, pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia a rozvoj našej obce,
• zákonná likvidácia odpadových vôd,
• výstavby kanalizácie bude plne hradená z fondov EÚ, štátu a SVS bez účasti obce,
• oprava rozkopaných miestnych komunikácií a ich uvedenie do pôvodného stavu,
• v rámci výstavby sa vybuduje každému občanovi prípojka na hranicu jeho nehnuteľnosti,
• hlavný kanál bude riešený tak, aby sa na kanalizáciu mohla samospádom napojiť väčšina domácností,
• odstránenie sankcií zo strany kontrolných orgánov, ktoré budú zisťovať či každý producent odpadových vôd vie preukázať ich pravidelnú a zákonnú likvidáciu,
• odstránenie nákladov na individuálne zneškodňovanie odpadových vôd.


Do termínu predloženia žiadosti o dotáciu potrebuje SVS doložiť zmluvy o budúcej zmluve o napojení sa na kanalizáciu uzatvorenú medzi budúcim producentom odpadových vôd (občanom) a SVS.
Na realizáciu diela je potrebné, aby sa na kanalizáciu napojilo minimálne 85% domácností. Bez preukázania záujmu o napojenie sa na kanalizáciu bude naša obec z realizácie stavby vynechaná.
V rámci dohodnutej spolupráce s SVS Vám zasielame Zmluvy o budúcich zmluvách o napojení na kanalizáciu odpadových vôd medzi SVS a budúcim producentom odpadových vôd (majiteľom nehnuteľnosti), a to v dvoch vyhotoveniach. Zmluvy je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Sebedraží do 13.5.2016.25.03.2016
Príručka pre pripojenie nových prípojok
Situácia - horný koniec
Situácia - dolný koniec
Zmluva
Vodný zákon
V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do súťaže
Dňa 13.1. 2018 sa uskutočnil 6.Obecný ples  v Sebedraží pod záštitou
Harmonogram vývozu plastových fliaš v obci Sebedražie v roku 2018
Harmonogram vývozu skla v obci Sebedražie v roku 2018
Dňa 31.3.2018 končí funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra obce. V
Oznámenie o strategickom dokumente
Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov dňa 25.10.2017v KD Sebedražie
Obec Sebedražie, oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom,
Stalo sa tradíciou, že si v našej obci uctievame významné
25.11.2016 sme sa zišli v Kultúrnom dome v Sebedraží, aby
„Dieťa. Príde na svet ako malý zázrak. Stačí, aby ho
Mesiac október sa od nepamäti viaže s úctou k starším.
ZPOZ v spolupráci s OcÚ Sebedražie pripravil dňa 7.10.2016 slávnosť
Dva mesiace letných prázdnin uplynuli ako voda. Keď sa žiaci
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
Zo všetkého čím som alebo čím sa domnievam, že som
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod