Voľby oznámenie

O Z N Á M E N I E

 Obec Sebedražie v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 6.7.2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

oznamuje, že :

1.) Obec Sebedražie tvorí jeden volebný obvod

 2.) V obci Sebedražie sa na volebné obdobie 2018 – 2022 volí 9 poslancov obecného zastupiteľstva

 3.) Pracovný úväzok starostu obce vo volebnom období 2018 -2022 je  určený ako plný pracovný úväzok

 4.) Ku dňu vyhlásenia volieb t. j. 6.7.2018 mala obec Sebedražie 1725  obyvateľov

 V Sebedraží dňa 16.8.2018

 Ing. Peter Juríček
starosta obce