Obec Sebedražie

O Z N Á M E N I E
miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy 2018

Obec Sebedražie, pre voľby do orgánov samosprávy 2018, tvorí jeden volebný okrsok.
Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Eva Mjartanová

kontaktné údaje :

sídlo : OcÚ Sebedražie, ul. Hlavná 471, 972 05 Sebedražie
emailová adresa : sekretariat@sebedrazie.sk
telefónny kontakt : 046/5487 239

 V Sebedraží dňa 27.8.2018

 Ing. Peter Juríček
starosta obce