Symboly obce Sebedražie

Symboly obce Sebedražie sú evidované v heraldickom registri pod signatúrou S-71/94 na Ministerstve vnútra SR. Erbom obce je svätá Barbora, korunovaná so zlatým kalichom a hostiou v pravej ruke a so strieborným mečom v ľavej ruke. Vlajku obce tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej a bielej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Podľa doterajších výsledkov bádania je veľmi ťažké usúdiť, kedy v obci vznikla organizovaná obecná správa a v tej súvislosti aj symbol obce. Historický znak Sebedražia tvorí patrónka farského kostola sv. Barbora. Miestny kostol sv. Barbory síce vznikol už na začiatku 15. storočia, nie je však isté, či už v tomto čase vznikol aj symbol obce. Nie je to vylúčené, pretože na najstaršom známom obecnom pečatidle, ktorého odtlačok našla Š. Drahošová na dokumente z r. 1783, je sv. Barbora v šesťhrannom pečatnom poli, čo je typické predovšetkým pre obdobie gotiky.
Odtlačok spomenutého šesťhranného pečatidla nie je veľmi zreteľný. Text po obvode pečatného poľa je celkom nečitateľný. Zreteľné je ale poprsie patrónky obce, ktorá v ľavej pozdvihnutej ruke drží kalich s Hostiou. Len domnievať sa môžeme, že v pravej ruke drží svoj ďalší atribút – meč.
Na odtlačku mladšieho pečatidla – z r. 1865 – je to zasa opačne. Zreteľne je vidieť meč, na tomto pečatidle ho drží v ľavej ruke, a menej zreteľný je kalich s Hostiou v pravej ruke. Na novom pečatidle je sv. Barbora korunovaná a okolo hlavy má gloriolu. Odtlačok tohto pečatidla sme našli na dokumente z r. 1871. Jeho kruhopis znie: PEČAT OBCE SZEBEDRÁZS (1865). Letopočet vyrytý v zátvorke jasne naznačuje, že ide o renováciu staršieho obecného pečatidla. Obec ho určite používala až do začiatku nášho storočia.
Na konci minulého storočia pre zjednodušenie administratívnych úkonov vznikli dve nápisové pečiatky. Staršia, ktorú sme našli na dokumente z r. 1907 má text: NYITRA VÁRMEGYE PRIVIGYEI JÁRÁS SZEBEDRÁZS KIS KÖZSÉG PECSÉTJE, mladšia, ktorá je na liste z r. 1909, má text. * NYITRA VÁRMEGYE * SZEBEDRÁZS KÖZSÉG PRIVIGYEI JÁRÁS.
Pri tvorbe erbu Sebedražia v novembri 1993 sme za najvýhodnejšiu predlohu považovali symbol obce z mladšieho erbového pečatidla. Jeho obsahom je teda historický znak obce – patrónka farského kostola sv. Barbora. Za erb obce sme navrhli modrý štít, v ktorom je strieborno odetá svätica so zlatou korunou na hlave, so zlatou gloriolou okolo hlavy, so zlatým kalichom v pravej pozdvihnutej ruke, nad ktorým je strieborná Hostia umiestnená v poli štítu nad ramenom sv. Barbory. Patrónka v ľavej ruke drží strieborný meč so zlatou rukoväťou.

V.Medňanský