Dokumenty obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sebedražie
Pracovný poriadok obce Sebedražie
Pracovný poriadok MŠ Sebedražie
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Sebedražie
Štatút obce