Hlavný kontrolór obce

Návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021