Smernice

Smernica 2/2021 Zásady jednorázového a príležitostného poskytovania hnuteľného majetku obce Sebedražie a poskytovaných služieb pre občanov obce a iným subjektom v podmienkach obce Sebedražie
Smernica 1/2021 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania