Zverejňovanie zmlúv

Názov Zverejnené Dokument
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 30.12.2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - HATER - HANDLOVÁ, spol. sr.o. 21.12.2021
Zmluva o dielo HATER - HANDLOVÁ, spol. sr.o. 21.12.2021
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí grantu č.2021/0580 16.12.2021
Memorandum o spolupráci ako Zmluva o budúcich zmluvách 14.12.2021
Čiastková zmluva SPP č. 18/2021 14.12.2021
Dohoda č. 21/12/010/116 - ÚPSVaR Prievidza 14.12.2021
Dohoda 21/12/012/48 - ÚPSVaR Prievidza 14.12.2021
StVPS - Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd 07.12.2021
Orange Slovensko - Dodatok k Zmluve 07.12.2021