Začaté správne konanie č.: 3-S2020/00348

Flimel Michal, Cintorínska 12/19, 972 05 Sebedražie, podal dňa 05. 03. 2020 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (110 cm) a 1 ks tuje (85 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 149 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že stromy sú príliš vysoké a ohrozujú okolie. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.

Zverejnené: 06.03.2020
späť na prehľad správnych konaní