Začaté správne konanie č.: 3-S2021/00492

Začaté správne konanie č.:3-S2021/00492

 

Viera Svrčková, Hlavná 449/60, 972 05 Sebedražie, podala dňa 29. 09. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy (84 cm), 1 ks vŕby (115 cm) a 1 ks čerešne (77 cm), ktoré rastú na pozemku E-KN parc. č. 520 (druh pozemku Orná pôda) z dôvodu výmeny plotu, vŕba je vrastená v plote, lipa a čerešňa rastú pri rodinnom dome a ich korene siahajú pod dom. Lipa je cca 3,5 m od domu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.Zverejnené: 11.10.2021
späť na prehľad správnych konaní