Začaté správne konanie č.:3-S2021/00591

Začaté správne konanie č.:3-S2021/00591

 

EMP Trade s.r.o., Medzi lánom 316/4, Hôrky 010 04, podalo dňa 20. 12. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 37 m2 krovitého porastu , ktorý rastie na pozemkoch C-KN parc. č. 3397 a 3413 (druh pozemku trvalý trávny porast, orná pôda) z dôvodu navrhovanej realizácie nového pripojenia v lokalite, kde sa nachádza elektrické zariadenie, ktoré by umožňovalo požadované napojenie nových 19 odberných miest (3x32A). Pozemok je vo vlastníctve Obce Sebedražie, Hlavná 471/13, 972 05 Sebedražie, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.Zverejnené: 21.12.2021
späť na prehľad správnych konaní