Začaté správne konanie č.:3-S2021/00589

Začaté správne konanie č.: 3-S2021/00589

 

Michal Mokoš, Dúbravka 248/21, 972 05 Sebedražie, podal dňa 16. 12. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha (obvod kmeňa 157 cm), ktorý rastie na pozemku C-KN parc. č. 817/1 (druh pozemku orná pôda) z dôvodu, že drevina je nerodiaca, nebezpečná a zasahuje na vedľajší pozemok. Pozemok je v spoluvlastníctve žiadateľa, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.Zverejnené: 21.12.2021
späť na prehľad správnych konaní