Začaté správne konanie č.:3-S2020/00352

Začaté správne konanie č.:3-S2020/00352

 

Hrdá Mária, Záhrady 348/12, 972 05 Sebedražie, podala dňa 11. 03. 2020 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha (40 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 372/2 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že strom je v zlom zdravotnom stave a vysychá. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.Zverejnené: 12.03.2020
späť na prehľad správnych konaní