Začaté správne konanie č.:3-S2020/00355

Začaté správne konanie č.:3-S2020/00355

 

Mrva Peter, Cintorínska 13/23, 972 05 Sebedražie, podal dňa 11. 03. 2020 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks orecha (46, 60, 99 cm), ktoré rastú na pozemku parc. č. 154/1 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že na uvedenom mieste sa plánuje výstavba oplotenia. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.Zverejnené: 12.03.2020
späť na prehľad správnych konaní