Začaté správne konanie č.:3-S2020/00610

Jozef Taraník, Priehon 111/35, 972 05 Sebedražie, podal dňa 20. 11. 2020 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (110 cm), ktorý rastie na pozemku C-KN parc. č. 1030/39 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že smrek ohrozuje el. vedenie, poškodzuje chodník a múrik na pozemku žiadateľa. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.Zverejnené: 25.11.2020
späť na prehľad správnych konaní