Začaté správne konanie č.: 3-S2021/00091

Začaté správne konanie č.:3-S2021/00091

 

Katarína Lormanová, Gazdovská 8/5, 971 01 Prievidza, podala dňa 03. 02. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks brezy (60, 60, 85, 85 cm), ktoré rastú na pozemku C-KN parc. č. 559 (druh pozemku Orná pôda) z dôvodu, alergie, ochrany vlastníctva, veku a výšky drevín. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.Zverejnené: 04.02.2021
späť na prehľad správnych konaní