Začaté správne konanie č.:3-S2021/00083

Začaté správne konanie č.:3-S2021/00083

 

Otto Majdan, Cintorínska 47/4, 972 05 Sebedražie, podal dňa 25. 01. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny 107, ktorý rastie na pozemku C-KN parc. č. 4 (druh pozemku Ostatná plocha) z dôvodu, že strom rastie hneď pri plote nášho pozemku a silnejší vietor s ním lomcuje tak, že sa obávame o drevený prístrešok na auto a auto. Pozemok je vo vlastníctve obce Sebedražie, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.Zverejnené: 04.02.2021
späť na prehľad správnych konaní