Začaté správne konanie č.: 3-S2021/00228

Začaté správne konanie č.:3-S2021/00228

 

Ján Murár, Lúčna 175/39, 972 05 Sebedražie, podal dňa 07. 04. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka (94, 125 cm), ktoré rastú na pozemku C-KN parc. č. 323/2 a 323/1 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že stromy sú vysoké, majú zlý zdravotný stav, sú suché, opadávajú z nich konáre na cestu aj do záhrady, predstavujú nebezpečenstvo pre žiadateľa aj susedov. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.Zverejnené: 13.04.2021
späť na prehľad správnych konaní