Začaté správne konanie č.:3-S2021/00432

Začaté správne konanie č.:3-S2021/00432

 

Michaela Mjartanová, Košovská 419/52, 972 05 Sebedražie, podala dňa 23. 08. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smreka (75, 90, 93, 95 cm), 3 ks jaseňa (52, 52, 180 cm) a 1 ks lipy (120 cm), ktoré rastú na pozemku C-KN parc. č. 529/1 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že stromy rastú v blízkosti domu a v prípade silného vetra hrozí poškodenie strechy a budov. Pozemok je v spoluvlastníctve žiadateľa, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území

Zverejnené: 03.09.2021
späť na prehľad správnych konaní