Začaté správne konanie č.: 3-S2020/00349

Balážová Dominika, Hurbana 17/7, 971 01 Prievidza, podala dňa 05. 03. 2020 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha (185 cm), ktorý rastie na pozemku parc. č. 825/1 (druh pozemku Záhrada) z dôvodu, že strom dorástol do veľkých rozmerov a stojí hneď vedľa domu, čím ohrozuje majetok aj náš život. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Sebedražie, v zastavanom území obce.

Zverejnené: 06.03.2020
späť na prehľad správnych konaní