Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania,
želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku 2016. Vítali sme ho salvami ohňostroja a záplavou novoročných želaní, prianí a slávnostných prípitkov s nádejou že bude pre nás úspešnejší ako rok uplynulý. Čo nám teda priniesol uplynulý rok?

Bez preháňania ho môžeme označiť za rok európskych kríz, ktoré ohrozili dva najvýraznejšie výdobytky európskej integrácie: spoločnú menu a voľný pohyb osôb. Úvod roka patril tej Gréckej kríze, ktorá preverila mieru vzájomnej solidarity členských krajín EU, ale aj mieru zodpovednosti či skôr nezodpovednosti vlád niektorých krajín. Tá druhá - utečenecká otriasa základmi Európskej únie a jej riešenie bude mať zásadný vplyv na budúcu podobu Európskej únie. Státisíce emigrantov, ktorí prichádzajú do Európy stavajú Európsku úniu pred úlohu, aby hľadala a urýchlenie našla účinné riešenie tejto situácie. Národné záujmy štátov EU skôr brzdia ako uľahčujú prijať spoločné a účinné riešenie. Na konci roku 2015 je teda Európa politicky v horšej situácii, ako bola na jeho začiatku.
Rok 2015 bol posledným rokom dočerpania prostriedkov EU z predchádzajúceho programového obdobia. Prejavilo sa to hlavne ukončovaním veľkých investícií v oblasti dopravnej infraštruktúry, ale aj projektov v sociálnej oblasti a v oblasti informačných technológii. To sa odrazilo v poklese nezamestnanosti a v raste ekonomiky Slovenskej republiky.

Vážený spoluobčania,
rok 2015 bol aj prvým rokom nového volebného obdobia novo zloženého obecného zastupiteľstva. Môžem konštatovať, že napriek tomu a možno vďaka tomu, sa väčšina úloh plánovaných na rok 2015 splnila a rozbehli sa aj nové aktivity v oblasti sociálnej a kultúrnej.

Rok 2015 sa niesol v znamení osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Tomu sa podriadili nielen kultúrne a spoločenské aktivity, ale aj niektoré investície. Zrekonštruoval sa kultúrny dom, vymenili sa okná, zateplila fasáda a vynovil sa interiér kultúrneho domu, vrátane nového parketu. Vybudovala a opravila sa cesta a spevnené plochy v areály futbalového štadiónu, kde prebiehali hlavné oslavy výročia. Súčasťou osláv bolo aj slávnostné ocenenie osobností, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj obce za uplynulých desať rokov. Či sa nám zámer, dôstojne osláviť toto jubileum podaril, ste mohli posúdiť sami.
Súbežne s týmito aktivitami sa podarilo zrealizovať aj niekoľko ďalších úloh. V základnej škole sa počas prázdnin dokončila úprava školského dvora. V materskej škole sa opravil dvor vrátane chodníka a odvodnil sa suterén, čím sa vytvorili podmienky na lepšie využitie týchto priestorov. Počas celého roka sme sa starali o verejné priestranstvá, cintorín, vykonávala sa zimná i letná údržba miestnych komunikácii, prevádzkoval sa zberný dvor. Aj v uplynulom roku obec vytvárala podmienky pre bezproblémový chod základnej školy, materskej školy, opatrovateľskej služby, ale aj spoločenských kultúrnych a športových organizácii v obci.
Napriek tomu, že sa veľká časť úloh, ktoré stáli pred novozvoleným obecným zastupiteľstvom podarila realizovať, niektoré z nich napriek úsiliu a snahe zainteresovaných sa uskutočniť nepodarilo. Najviac ma mrzí, že sa nerozbehol projekt odkanalizovania obce, na ktorý sme získali prostriedky z EÚ. Po odstúpení dodávateľa prác sa nepodarilo projekt opäť rozbehnúť. To do značnej miery ovplyvnilo aj realizáciu niektorých zámerov, ktoré boli podmienené výstavbou kanalizácie. Medzi také patrila aj oprava cesty na sídlisku Boriny či oprava výtlkov po zime. Ušetrené rozpočtované prostriedky obec použije na financovanie týchto projektov a zámerov v budúcom období, keď to technické podmienky umožnia. Aj vďaka tomu obec v roku 2015 hospodárila so značným prebytkom rozpočtu.

V roku 2015 sa v našej obci narodilo 13 detí, 5 chlapcov a 8 dievčat. Na poslednú cestu sme odprevadili 16 spoluobčanov, 6 žien a 10 mužov. Do obce sa prisťahovalo 46 obyvateľov a odsťahovalo rovnako 46 obyvateľov. Naša obec má k dnešnému dňu 1781 občanov.

Vážení spoluobčania,
to, čo sa v uplynulom roku podarilo uskutočniť je výsledkom práce a spolupráce Vás všetkých. Preto chcem poďakovať predovšetkým poslancom obecného zastupiteľstva, zástupcovi starostu obce a členom poslaneckých komisii, ktorí zodpovedne plnili svoje úlohy a preukázali, že im nie je ľahostajný osud našej obce. Len vďaka nim sa podarilo prevažnú časť úloh roku 2015 splniť a vytvoriť dobrú východiskovú základňu pre rok 2016. Ďakujem tiež pracovníčkam obecného úradu, riaditeľke, učiteľkám a ostatným zamestnancom Základnej školy, ale aj riaditeľke, učiteľkám a zamestnancom Materskej školy, ktorí počas celého roka zabezpečovali plynulý a bezproblémový chod týchto inštitúcii.

Bez osobnej angažovanosti by nefungovali záujmové a spoločenské organizácie. Som svedkom toho, že ak na čele spoločenskej, vlastne akejkoľvek organizácie, nestojí obetavý a zodpovedný človek, organizácia upadá a často i zanikne. Rukolapným dôkazom je fungovanie dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. Preto si vážim prácu, úsilie a čas všetkých tých, ktorí sa podieľajú na organizovaní a zabezpečovaní spoločenského života obce a fungovaní všetkých spoločenských, kultúrnych a športových organizácii na území obce.

Za pomoc pri príprave a realizácii občianskych obradov a osláv, ale aj reprezentáciu obce ďakujem predsedníčke a členom zboru pre občianske záležitosti, speváckej skupine Sebedražanka a Sebedražskej dychovke, ktoré niesli bremeno osláv 770. výročia obce a pričinili sa o jeho zdarný priebeh. Ďakujem redaktorke Obecných novín pani Lívii Svitkovej, vďaka ktorej vychádzajú obecné noviny pravidelne a s bohatým obsahom.
Ďakujem predsedovi a ostatným funkcionárom TJ Baník za celoročnú starostlivosť o športový areál a za organizovanie športovej činnosti v obci, ale aj pomoc a spoluprácu pri oslavách 770. výročia obce. Futbalistom, stolným tenistom, ktorí sa v uplynulom roku, pod vedením Stanislava Buznu, prebojovali do 5. ligy oblastnej súťaže stolného tenisu, vedúcej a členkám skupiny DEVA, športovým kulturistom a ostatným športovcom za dobré výsledky a reprezentáciu obce a ich prínos k utužovaniu zdravia a zlepšovania kvality života.
Ďakujem Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých a miestnej organizácii Slovenského červeného kríža za pomoc a spoluprácu v roku 2015.
Ďakujem aj podnikateľom a podnikom na území obce. Ďakujem za dlhoročnú spoluprácu výboru UPS. Vedeniu spoločnosti STS Prievidza a spoločnosti BC štúdio s.r.o. pod vedením pána Igora Čertíka ďakujem za spoluprácu a pomoc pri realizácii investičných zámerov v obci.
Ďakujem Hornonitrianskym baniam, spoločnostiam Vodný svet a Golfový klub Scotland Sebedražie, ktorým sa v roku 2015 podarilo otvoriť nové 9 jamkové golfové ihrisko. Nielenže skultúrnili zanedbanú časť obce, ale zviditeľnili našu obec aj za hranicami Slovenska.
Ďakujem spoločnostiam Márius Pedersen, Polychem, Centrum rozvoja záhradníctva Prievidza, ISSO Prievidza a všetkým tým, ktorí pomohli pri zveľaďovaní obce. Medzi nich patrí i správca cintorína a pracovníci na verejnoprospešných prácach, ktorí sa veľkou mierou pričinili o údržbu verejných priestranstiev v obci. V neposlednom rade ďakujem pánu farárovi Viktorovi Krausovi a farskej rade za spoluprácu a pomoc pri utváraní dobrých medziľudských vzťahov v obci.

Vážení spoluobčania,
pred sebou máme 366 dní nového roku 2016. Chcel by som ich spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva, ale aj s vami všetkými využiť na zveľadenie našej obce a na zlepšenie podmienok života v nej.

Časť úloh, ktoré sú predpokladom tohto predsavzatia, sme rozbehli už v uplynulom roku. Tesne v jeho závere sa ukončili pozemkové úpravy, ktoré konečne vnesú poriadok do vlastníctva pôdy v extraviláne obce a umožnia aj rozvoj individuálnej bytovej výstavby. Pred schválením je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2020. V septembri uplynulého roka sme opätovne podali žiadosť o nenávratný príspevok na odkanalizovanie obce v rámci aglomerácie Sebedražie. Dúfam, že budeme úspešný a v roku 2016 sa začnú práce na odkanalizovaní obce. V novom roku začíname spoluprácu s novým dodávateľom spoločnosťou Márius Pedersen, ktorá bude zabezpečovať zber a likvidáciu komunálneho odpadu, ale aj zber a zhodnocovanie vyseparovaných zložiek odpadu. Spoločnosť má prevádzku v našej obci, tak verím že budeme s ich službami spokojní.
V schválenom rozpočte na rok 2016 máme vyčlenené finančné prostriedky na opravu cesty na sídlisku Boriny, ale aj na rekonštrukciu a opravu interiéru MŠ, vybudovania detského ihriska v športovom areály a oplotenia cintorína. Plánujeme dokončiť úpravu dvora a vybudovať altánok a vymaľovať interiér v ZŠ, ale aj pokračovať v oprave a modernizácii športového areálu. Popri týchto investičných akciách chceme zabezpečiť dostatok zdrojov pre činnosť základnej a materskej školy, opatrovateľskej služby, pre činnosť spoločenských kultúrnych a športových organizácii v obci. Sú to náročné úlohy a zámery, ich splnenie bude závisieť aj od spolupráce a pomoci Vás všetkých.

Milí spoluobčania,
pribúdajúce bilbordy nám pripomínajú, že nás v tomto roku čakajú voľby do Národnej rady SR, z ktorých vzíde nová Vláda SR.

Či bude koaličná alebo jednofarebná nie je až tak dôležité. Oveľa dôležitejšie pre nás občanov je, aby bola schopná zlepšiť podmienky života všetkých občanov, nielen najvyšších vrstiev.

Milí spoluobčania,
do nového roku 2016 Vám želám pevné zdravie, spokojnosť, vzájomnú toleranciu, úctu a splnenie všetkých vašich prianí!
Želám našej obci – a teda nám všetkým krásny rok 2016. Nie ako náhodu, ale ako výsledok našej poctivej práce. Aby sme boli kultúrnym spoločenstvom ľudí, ktorí si vážia svoje dejiny a poctivo žijú svoju prítomnosť. Aby naša obec rástla do krásy, aby sa nám rodilo viac detí, aby sa naša obec stávala čoraz lepším miestom pre život.

Vážení spoluobčania, želám Vám šťastný nový rok 2016!01.01.2016
FO-2022-01-16https://sebedrazie.fara.sk/
FO-2022-01-09https://sebedrazie.fara.sk/
Oznamujeme občanom, ktorí si chcú uplatniť zľavu z poplatku za komunálny
Oznamujeme občanom, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2021, že majú povinnosť
Oznamujeme vám, že dňa 10. januára 2022   v čase od 8,00
Obec Sebedražie v spolupráci  HATER Handlová           
FO-2022-01-02https://sebedrazie.fara.sk/
EkosystémyŠpeciálne povrchové úpravy HĽADÁME zamestnanca na pracovnú pozíciu SKLADNÍKPonúkame stabilnú prácu.
FO-2021-12-26 https://sebedrazie.fara.sk/
Oznamujeme občanom, že zajtra v piatok 31.12.2021 bude mimoriadny zvoz plastov,
FO-2021-12-19 https://sebedrazie.fara.sk/
Oznamujeme občanom, že Obecný úrad bude počas vianočných sviatkov zatvorený
Prinášame Vám prehľad termínov odvozu separovaného odpadu pre rok 2022.
FO-2021-12-12 https://sebedrazie.fara.sk/
Montážny pracovníkInformácie o pracovnom mieste:• montáž zdvíhačov okien pre automobilový
Dňa 15.12.2021 t.j. vo štvrtok sa uskutoční výkup zberového papiera
FO-2021-12-05 Opatrenia platné od piatka 10. decembra 2021. Núdzový stav: platí
Riaditeľka školy Základná škola s materskou školou , Nová 525,
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 368
O Z N A M Oznamujeme Vám, že dňa 8.12.2021 t. j. (v