Pozvanka na zasadnutie OcZ 15-12-2017 o 17:00hod

Starosta obce Sebedražie, v súlade s § 12 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zvoláva

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční dňa  15.12.2017 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Sebedraží.

 Program:      

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola uznesení.
 5. Rozpočet obce na rok 2018
 6. Miestne dane na rok 2018
 7. Hlavné úlohy obce na rok 2018
 8. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti
 9. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
 10. Plán zasadnutí OcZ v roku 2018
 11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sebedražie
 12. Rôzne - Diskusia.
 13. Schválenie uznesenia.
 14. Ukončenie rokovania.


04.12.2017
Prečítajte si Farsky list vianoce 2017
20. januára 2018 Vás pozývame na ples športovcov
FO-2017-12-10
Oznámenie o strategickom dokumente
FO-2017-12-03 +  Farská rada – bude v stredu  6.12.2017 o 18:00 h.
Starosta obce Sebedražie, v súlade s § 12 zákona č. 369/90
FO-2017-11-26
Vyzývame občanov, ktorí si chcú uplatniť zľavu z poplatkov za
Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov dňa 25.10.2017v KD Sebedražie
MO SČK Sebedražie a obec Sebedražie Vás pozývajú na odber
Farnosť sv. Barbory v Sebedraží Vás pozýva na 15. ročník
FO-2017-11-19
FO-2017-11-12
Obec Sebedražie, oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom,
FO-2017-11-05
Stalo sa tradíciou, že si v našej obci uctievame významné
25.11.2016 sme sa zišli v Kultúrnom dome v Sebedraží, aby
„Dieťa. Príde na svet ako malý zázrak. Stačí, aby ho
Mesiac október sa od nepamäti viaže s úctou k starším.
ZPOZ v spolupráci s OcÚ Sebedražie pripravil dňa 7.10.2016 slávnosť