ZMO HN k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou Covid-19 v okrese Prievidza

Štatutárni zástupcovia Regionálneho Združenia miest a obcí hornej Nitry majú záujem na tom, aby bola zabezpečená občanom dostupnosť služieb v súvislosti s vírusom Covid-19, prostredníctvom MZ SR a zriaďovateľmi zdravotníckych zariadení, ktorými sú VÚC tak, aby sa neplytvalo verejnými zdrojmi a nehazardovalo sa so zdravím občanov, silami zdravotníkov a tiež aj zamestnancov samospráv.

Samosprávy zabezpečili testovanie v okrese Prievidza a boli maximálne súčinné, poskytli všetky dostupné materiálové, personálne i finančné kapacity pri jesennom celoplošnom testovaní. Aj v tomto roku vo vlastnej réžii zabezpečili už tri kolá testovania a to i napriek nejednoznačným a chaotickým informáciám z krízového štábu.
My v regiónoch plníme neustále sa meniace nariadenia Vlády SR popri svojej bežnej agende. Svoje kompetencie musíme plniť v zákonných lehotách a popri tom sa hlavne z médií dozvedáme ďalšie povinnosti a na ich realizáciu máme koľkokrát iba pár dní. Hlboko sa nás preto dotýkajú niektoré vyjadrenia zo strany čelných predstaviteľov štátu, kde sú starostovia osočovaní a v súvislosti s testovaním delení na dobrých a zlých. Zabezpečujeme logistiku pred každým testovaním, nie je jednoduché nájsť do každého odberného tímu minimálne dvoch zdravotníkov a dvoch administratívnych pracovníkov, ktorí sú ochotní podstúpiť vysoké riziko a tiež po testovaní zabezpečiť všetky dezinfekčné a administratívne úkony.
Považujeme za svoju česť starať sa o svojich občanov a za svoju povinnosť, zabezpečiť im dostupnosť potrebných služieb. Úlohou miestnej samosprávy však nie je zabezpečovanie zdravotnej služby, na to nie sú naše úrady vybavené a nezamestnávame lekárov.
Členovia regionálneho Združenia miest a obcí hornej Nitry upozorňujú, že nie sú schopné každý víkend zabezpečiť kapacity pre ďalšie testovanie. Chýbajú nám zdravotníci, ktorí sú už unavení, lebo po víkendovom testovaní, nastupujú opäť do pracovného procesu. Nevidíme tiež zmysel v tom, aby sme každý víkend vystavovali nebezpečenstvu infikovania našich zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou testovania.

Obraciame sa preto aj na príslušnú štátnu správu, aby testovanie zabezpečili. Sme naďalej k dispozícií poskytnúť nevyhnutnú mieru súčinnosti, avšak výlučne v súvislosti s umiestňovaním MOM v našich mestách a obciach.

Výber z platnej legislatívy o povinnostiach obcí.

V zmysle UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo 17. januára 2021

Vláda SR ukladá:
Pod C8: predsedom samosprávnych krajov
poskytnúť v prípadoch uvedených v manuáli vydanom pre obce a mestá na vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 Ministerstvom vnútra SR potrebnú podporu starostom obcí a primátorom miest pri zabezpečení vykonania testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 od 23. januára 2021 do skončenia obmedzení podľa časti B tohto uznesenia
Vláda SR odporúča:
Pod E: starostom obcí primátorom miest
zabezpečiť na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 podľa manuálu vydanom Ministerstvom vnútra SR od 23. januára 2021

Na vedomie: primátori miest a starostovia obcí

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 53 Povinnosti obcí

Obce sú povinné
a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
b) predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností,
c) spolupracovať s úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení ich úloh a poskytovať im údaje a informácie, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.

227/2002 ÚSTAVNÝ ZÁKON
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Čl. 11 Spoločné ustanovenia
(6) Štátne orgány sú pri plnení úloh podľa tohto ústavného zákona finančnými vzťahmi zapojené na štátny rozpočet; obce a vyššie územné celky sú pri plnení úloh podľa tohto ústavného zákona financované formou štátnych dotácií.

Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§ 1 Základné ustanovenie
(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.1a)

§ 4 Samospráva obce
(3) Obec pri výkone samosprávy najmä
(h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

Regionálne Združenie miest a obcí hornej Nitry sa na pracovnej porade dňa 9.2.2021 dohodlo na nasledovnom vyhlásení a požiadavkách:

1. Oznamuje, že členské samosprávy ZMO HN nie sú schopné naďalej zabezpečovať kapacity pre ďalšie testovanie na Covid-19. Odporúčame, aby v zmysle uznesení Vlády SR a príslušnej legislatívy, iniciatívu v území prevzal Okresný úrad v spolupráci s TSK.

2. Na základe vyššie uvedených skutočností kategoricky odmieta, aby vznik ďalších mobilných odberových miest (MOM) bol v gescii územnej samosprávy a obce preberali zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť.

3. Žiada Vládu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zdravotnícke služby (testovanie, očkovanie) zabezpečili vo svojej gescii, prípadne prostredníctvom súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aby žiadosti o zriadenie MOM boli vybavované priebežne a neboli zamietané s odôvodnením, že obec nemá viac ako 5000 obyvateľov. Žiadame, aby stanovili a zriadili potrebný počet MOM v jednotlivých regiónoch.

4. Žiada, aby regionálne úrady verejného zdravotníctva vydávali rozhodnutia a nie odporúčania, súvisiace s otváraním škôl a školských zariadení. Zriaďovatelia škôl a školských zariadení nepatria k odbornej verejnosti, ktorá má kompetenciu rozhodovať o zdraví človeka.

5. Odporúčame členským mestám a obciam, aby zverejnili pre svojich občanov prostredníctvom svojich informačných kanálov zoznam všetkých mobilných odberových miest, ktoré sú zriadené v okrese Prievidza.

09.02.2021
Správa ZMO HN na stiahnutie
Vyhlásenie na stiahnutie
Obec Sebedražie vybavuje žiadosti o dotácie z ÚPSVaR pre všetky oprávnené
FO-2021-07-18
FO-2021-07-11
Vážení spoluobčania, rýchly optický internet je odteraz dostupný aj v našej
FO-2021-07-04
Oznamujeme občanom, že pre vybavenie napájania kanalizačných prípojok budú vyčlenené
FO-2021-06-27
Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prividzi     
FO-2021-06-20
23. – 25. jún 2021 Regionálne kultúrne centrum Prievidza Hornonitrianske
FO-2021-06-13
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :oznamuje občanom  obce, že 
FO-2021-06-06
Oznamujeme občanom, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez
FO-2021-05-30
Zoznam ulíc sa nachádza v prílohe
Sebedražská kvapka krvi sa uskutoční 18. júna 2021 od 8,00
FO-2021-05-23