Výstavba kanalizácie odpadových vôd

Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice a ďalšie dokumenty EÚ. V oblasti odvádzania odpadových vôd na území Slovenska bol spracovaný Národný program SR, v rámci ktorého boli jednotlivé časti začlenené do aglomerácií, aby sa splnili dohodnuté záväzky a mohli čerpať zdroje z operačných programov EÚ.
V okrese Prievidza bolo vytvorených 6 aglomerácií, pričom naša obec bola začlenená do Aglomerácie Sebedražie, ktorá zahŕňa obce Cigeľ, Sebedražie, Koš – kanalizácia a ČOV.


Kanalizáciu vybuduje Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica (SVS) z dotácií EÚ a z vlastných zdrojov. Odpadové vody zo všetkých obcí budú odvedené do čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Prievidzi. Predpokladaný začiatok realizácie výstavby kanalizácie je september 2016.

V zmysle novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon):
• komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou,
• tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie, alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy,
• takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd,
• pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách musia byť tieto zneškodňované v čistiarni odpadových vôd,
• povolenie na stavbu malých domových čističiek odpadových vôd je možno vydať len na dobu určitú,
• v lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia prevádzka malých domových čističiek predlžovať nebude,
• do kanalizácie odpadových vôd nie je možné odvádzať dažďovú vodu,
• po vybudovaní kanalizácie je každý producent odpadových vôd povinný preukazovať kontrolným orgánom pravidelnosť a zákonnosť likvidácie svojich odpadových vôd.

Negatívne faktory výstavby kanalizácie:
• rozkopanie miestnych komunikácií počas budovania, prašnosť, zhoršená dopravná obslužnosť,
• povinnosť napojenia sa na kanalizáciu a platenie aj stočného,
• v individuálnych prípadoch problém napojenia na rozvod kanalizácie z dôvodu výškového rozdielu – nevyhnutnosť prečerpávania.


Pozitívne faktory výstavby kanalizácie:
• zvýšená ochrana prírodných zdrojov vôd, zdravia ľudí, pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia a rozvoj našej obce,
• zákonná likvidácia odpadových vôd,
• výstavby kanalizácie bude plne hradená z fondov EÚ, štátu a SVS bez účasti obce,
• oprava rozkopaných miestnych komunikácií a ich uvedenie do pôvodného stavu,
• v rámci výstavby sa vybuduje každému občanovi prípojka na hranicu jeho nehnuteľnosti,
• hlavný kanál bude riešený tak, aby sa na kanalizáciu mohla samospádom napojiť väčšina domácností,
• odstránenie sankcií zo strany kontrolných orgánov, ktoré budú zisťovať či každý producent odpadových vôd vie preukázať ich pravidelnú a zákonnú likvidáciu,
• odstránenie nákladov na individuálne zneškodňovanie odpadových vôd.


Do termínu predloženia žiadosti o dotáciu potrebuje SVS doložiť zmluvy o budúcej zmluve o napojení sa na kanalizáciu uzatvorenú medzi budúcim producentom odpadových vôd (občanom) a SVS.
Na realizáciu diela je potrebné, aby sa na kanalizáciu napojilo minimálne 85% domácností. Bez preukázania záujmu o napojenie sa na kanalizáciu bude naša obec z realizácie stavby vynechaná.
V rámci dohodnutej spolupráce s SVS Vám zasielame Zmluvy o budúcich zmluvách o napojení na kanalizáciu odpadových vôd medzi SVS a budúcim producentom odpadových vôd (majiteľom nehnuteľnosti), a to v dvoch vyhotoveniach. Zmluvy je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Sebedraží do 13.5.2016.25.03.2016
Príručka pre pripojenie nových prípojok
Situácia - horný koniec
Situácia - dolný koniec
Zmluva
Vodný zákon
Upozorňujeme občanov, že vývoz komunálneho odpadu namiesto pondelka 5.4.2021 sa
Tlačivo ŽIADOSŤ NA  PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLYna školský rok 2021/2022, 
     Oznamujeme občanom, že veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na
Oznamujeme občanom, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19, bude
V prílohe zoznam testovacích miest v okrede Prievidza
Prinášame Vám aktuálny prehľad MOM (mobilných odberových miest). Vyznačené odberové
JEDNOTLIVCOV NIKTO NEPOČÚVAL, VERÍME, ŽE ĽADY SA POHLITESTOVANIE JE PRE
Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021. Elektronický
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIEMiesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota
Kto sme: futbalový klub TJ Baník Sebedražie Čo podporujeme: zlepšenie
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIEMiesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci SEBEDRAŽIE Miesto testovania: Kultúrny dom SebedražieDátum testovania: sobota
Vyzývame občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť  roku 2020, alebo u nich
Informačné video Štatistického úradu Slovenskej republiky ku problematike sčítania obyvateľov,
Farské oznamy od 1. januára 2021 do zrušenia obmedzenia vo
FO-2020-12-27