Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s.,
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územ. konania
Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza
Verejná vyhláška- Rozhodnutie B. Cigeľ rekonštrukcia VNK č. 295
Verejná vyhláška Rozhodnutie Ing, S. Gatial - Zákres
Verejná vyhláška Rozhodnutie Ing, S. Gatial
Rozhodnutie zo zisťovania konania-Horúcovod Baňa Cigeľ - Prievidza
Situácia k verejnej vyhláške - o začatí územného konania Rekonštrukcia VNK
Verejná vyhláška- o začatí územného konania Rekonštrukcia VNK
Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania - Ing. S. Gatiaľ
Rozhodnutie o prerušení konania- výrub stromov p. Majdan
Horúcovod Baňa Cigeľ - Prievidza, oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru
Verejná vyhláška-Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu,povolenie na zmenu vodnej stavby
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností Farkaš R.
Rozhodnutie - výrub stromov Taraník J.
Verejná vyhláška Farkas
Verejná vyhláška - Farkaš R.
Rozhodnutie - výrub stromov
Verejná vyhláška - Slovak Telekom a.s.
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania - odkanalizovanie obce
Verejná vyhláška - hodnotenie strat. dokumentu
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí prác
Verejná vyhláška - opatrenia pri ohrození verejného zdravia
Verejná vyhláška - opatrenia na predchádzanie vzniku šírenia prenosného ochorenia
Verejná vyhláška - o začatí kolaudačného konania