Harmonogram vývozu KO, plastov ,tetrapakov, skla a obalov z kovu v roku 2021

Vývoz zmesového KO - bytové domy
Harmonogram vývozu kovov
Harmonogram vývozu terapakov
Harmonogram vývozu papiera 1 100 l nádoby
Harmonogram vývozu papiera VO kontajnery sídlosko Boriny
Harmonogram vývozu plastov
Harmonogram vývozu skla
Vývoz zmesového KO rodinné domy
Kalendár zberu odpadov na rok 2021