Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
15.02.2018
17:00
2
Predložené materiály na rokovanie 15.02.2018
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka na zasadnutie OcZ 31.01.2018 16:36
VZN č. 1/2018 o zápise detí do prvého ročníka ZŠ 31.01.2018 16:34