Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
15.08.2018
17:00
3
Predložené materiály na rokovanie 15.08.2018
Názov Predložil Dátum Dokument
Návrh VZN č. 2 o záväznej časti územného plánu 02.08.2018 08:44
Text záväznej časti UPD ZaD č.2 02.08.2018 08:46
Správa o postupe výstavby kanalizácie 02.08.2018 08:49