Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
02.05.2019
16:30
0
Na zastupiteľstvo neboli predložené žiadne dokumenty na prerokovanie.