Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
20.06.2019
16:30
3
Predložené materiály na rokovanie 20.06.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
3.úprava 17.06.2019 13:29
Záverečný účet obce 17.06.2019 13:33
Plán hlavnej kontrolórky 17.06.2019 13:33