Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
31.10.2019
16:30
0
Na zastupiteľstvo neboli predložené žiadne dokumenty na prerokovanie.