Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
20.02.2020
17:00
10
Predložené materiály na rokovanie 20.02.2020
Názov Predložil Dátum Dokument
Zmluva o budúcej zmluve 28.01.2020 13:01
Zmluva č. 07772019 o podmienkach spolupráce 28.01.2020 13:02
Prehľad čerpania energii areál TJ 28.01.2020 13:05
VZN č.1/2020 30.01.2020 12:45
Návrh VZN č.2/2020 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu v obci Sebedražie 03.02.2020 13:55
Zásady hospodárenia s majetkom obce - Návrh 12.02.2020 13:05
Správa z kontroly HK 13.02.2020 12:04
Ročná správa 2019 HK 13.02.2020 12:05
Oprava - Nájomná zmluva TJ Baník Sebedražie 17.02.2020 15:32
Prehľad výdavkov na objekty Obce Sebedražie za roky 2018,219 ( údržba, opravy, rekonštrukcie , investície) 19.02.2020 17:13