Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
21.05.2020
17:00
12
Predložené materiály na rokovanie 21.05.2020
Názov Predložil Dátum Dokument
Návrh VZN 3/2020 01.04.2020 10:59
Zásady hospodárenia s majetkom obce - Návrh 01.04.2020 11:05
Vyúčtovanie spoločného úradu Bojnice za rok 2019 - nedoplatok obce vo výške 6276,02 eur 01.04.2020 11:24
Inventarizačný zápis 22.04.2020 16:09
Zoznam protokolov 22.04.2020 16:25
Záverečný účet obce 23.04.2020 13:45
1.zmena rozpočtu 2020 OcZ 07.05.2020 10:56
Správa nezávislého audítora 12.05.2020 11:50
Odkúpenie nehnuteľnosti KD 14.05.2020 09:21
Stanovisko HK k ZU 2019 14.05.2020 12:41
Rozpočtové opatrenie č.1 18.05.2020 09:50
Zmena rozpočtu č.1/2020 so zapracovaním konečných úprav 21.05.2020 13:02