Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
06.08.2020
17:00
9
Predložené materiály na rokovanie 06.08.2020
Názov Predložil Dátum Dokument
Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2020 16.07.2020 15:04
Návrh zmeny rozpočtu č. 2 24.07.2020 10:35
Dôvodová správa k zmene rozpočtu č.2 24.07.2020 10:36
umiestnenie kamery- žiadosť 27.07.2020 08:39
Sťažnosť p. Soblahovský 27.07.2020 12:42
Návrh na usporiadanie vlastníckych vzťahov Ing. Svitok 28.07.2020 09:31
Žiadosť k výstavbe RD p. Cibuľka 28.07.2020 09:32
Stojisko na kontajnery 03.08.2020 13:43
Správa starostky obce 04.08.2020 14:22