Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
22.10.2020
17:00
21
Predložené materiály na rokovanie 22.10.2020
Názov Predložil Dátum Dokument
Informácia o bode rôzne 15.10.2020 12:52
Zmena rozpočtu č.2 (2/1, 2/2) 15.10.2020 12:53
Zmena rozpočtu č. 2 ( sumár 2/1 + 2/2) 15.10.2020 12:54
Dôvodová správa k zmenám 15.10.2020 12:54
Zmluva na čerpanie NFV 15.10.2020 12:55
Stanovisko HK k NFV 15.10.2020 12:56
IBV Dúbravka situácia nové zameranie 1 15.10.2020 12:59
IBV Dúbravka situácia nové zameranie 2 15.10.2020 12:59
IBV Dúbravka GP titulná strana 15.10.2020 13:00
IBV Dúbravky výkaz výmer 15.10.2020 13:01
mapka k pozemkom pred KD 15.10.2020 13:01
znalecký posudok k pozemkom pred KD 15.10.2020 13:06
znalecký posudok k pozemkom pred KD 15.10.2020 13:07
Žiadosť o odkúpenie pozemku 15.10.2020 13:08
Správa starostky obce 15.10.2020 13:09
Dotácia vodozádržné opatrenia 15.10.2020 13:16
Žiadosť o odkúpenie pozemku Cintorínska 40/20 19.10.2020 09:10
Žiadosť o odkúpenie pozemku Cintorínska 41/20 19.10.2020 09:10
Žiadosť o odkúpenie pozemku Hlavná 61 19.10.2020 09:11
Žiadosť Varhaníková 21.10.2020 11:26
Žiadosť Píš 21.10.2020 11:27