Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
10.12.2020
17:00
10
Predložené materiály na rokovanie 10.12.2020
Názov Predložil Dátum Dokument
Návrh VZN č.4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 24.11.2020 12:51
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021 24.11.2020 12:59
Návrh rozpočtu na r. 2021 č.1 07.12.2020 13:12
Návrh rozpočtu na r. 2021 č. 2 07.12.2020 13:17
Návrh rozpočtu na r. 2021 č.3 07.12.2020 13:19
Návrh rozpočtu na r. 2021 č.4 07.12.2020 13:22
PHSR obce 2015-2020 - doplnenie vodozádržného zariadenia 25.11.2020 08:57
Žiadosť o poskytnutie dotácie TJ 26.11.2020 08:07
Návrh na zmenu VZN č.5/2014 o miestnych daniach 02.12.2020 08:59
PHSR 2021-2030 02.12.2020 14:30