Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
10.06.2021
17:00
21
Predložené materiály na rokovanie 10.06.2021
Názov Predložil Dátum Dokument
Záverečný účet 2020 20.05.2021 09:56
Plán HK na II. polrok 2021 20.05.2021 10:25
RO č. 1 štatutár úprava spolu 20.05.2021 14:32
RO č.1 štatutár príjmy 20.05.2021 14:43
RO č. 1 štatutár výdavky 610,620,630 20.05.2021 14:39
RO č. 1 štatutár výdavky FK 20.05.2021 14:42
RO č.1 štatutár rekap. 20.05.2021 14:41
Zmena rozpočtu - tit. strana 31.05.2021 09:19
ZR č. 1 príjmy 31.05.2021 09:20
ZR č. 1 610,620,630 31.05.2021 09:21
ZR č. 1 bilancia 31.05.2021 09:22
ZR č. 1 REK 31.05.2021 09:22
ZR č. 1 dôvodová správa 31.05.2021 09:23
Stanovisko hlavného kontrolóra k ZV 2020 03.06.2021 12:50
Predaj nehnuteľnosti - ponuka 07.06.2021 14:17
Urbanistická štúdia 07.06.2021 14:17
ZR č. 1 príjmy so zaprac. pripomienkami 07.06.2021 14:28
ZR č. 1 položky so zaprac. pripomienkami 07.06.2021 14:29
ZR č. 1 so zaprac. pripomienkami 07.06.2021 14:36
ZR č. 1 RKPT so zaprac. pripomienkami 07.06.2021 14:36
Návrh VZN č. 2/2021 so zaprac. pripomienkami 09.06.2021 07:55