Obecné zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Termín Materiálov Program Hlasovanie Uznesenia Zápisnica
09.09.2021
17:00
9
Predložené materiály na rokovanie 09.09.2021
Názov Predložil Dátum Dokument
Zásady jednorazového a príležitostného poskytovania hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Sebedražie a poskytovaných služieb pre občanov obce a iným subjektom v podmienkach obce Sebedražie 31.08.2021 11:07
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – štatutárom obce 31.08.2021 11:08
Dôvodová správa k rozpočtovému opatreniu č. 2/2021 31.08.2021 11:09
Dodatok č. 1/2021 k zásadám tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 31.08.2021 11:10
Slov. správa ciest -Odpoveď na výzvu vo veci majetkového vysporiadania 03.09.2021 08:33
Slovak Estatte s. r. o.- Predaj nehnuteľností k. ú. Sebedražie 03.09.2021 08:53
Milan Kulich - Žiadosť o zmenu územného plánu obce Sebedražie 03.09.2021 08:57
Ľ. Fábry - Žiadosť o zmenu územného plánu obce Sebedražie 03.09.2021 09:03