Výstavba kanalizácie odpadových vôd

Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice a ďalšie dokumenty EÚ. V oblasti odvádzania odpadových vôd na území Slovenska bol spracovaný Národný program SR, v rámci ktorého boli jednotlivé časti začlenené do aglomerácií, aby sa splnili dohodnuté záväzky a mohli čerpať zdroje z operačných programov EÚ.
V okrese Prievidza bolo vytvorených 6 aglomerácií, pričom naša obec bola začlenená do Aglomerácie Sebedražie, ktorá zahŕňa obce Cigeľ, Sebedražie, Koš – kanalizácia a ČOV.


Kanalizáciu vybuduje Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica (SVS) z dotácií EÚ a z vlastných zdrojov. Odpadové vody zo všetkých obcí budú odvedené do čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Prievidzi. Predpokladaný začiatok realizácie výstavby kanalizácie je september 2016.

V zmysle novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon):
• komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou,
• tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie, alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy,
• takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd,
• pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách musia byť tieto zneškodňované v čistiarni odpadových vôd,
• povolenie na stavbu malých domových čističiek odpadových vôd je možno vydať len na dobu určitú,
• v lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia prevádzka malých domových čističiek predlžovať nebude,
• do kanalizácie odpadových vôd nie je možné odvádzať dažďovú vodu,
• po vybudovaní kanalizácie je každý producent odpadových vôd povinný preukazovať kontrolným orgánom pravidelnosť a zákonnosť likvidácie svojich odpadových vôd.

Negatívne faktory výstavby kanalizácie:
• rozkopanie miestnych komunikácií počas budovania, prašnosť, zhoršená dopravná obslužnosť,
• povinnosť napojenia sa na kanalizáciu a platenie aj stočného,
• v individuálnych prípadoch problém napojenia na rozvod kanalizácie z dôvodu výškového rozdielu – nevyhnutnosť prečerpávania.


Pozitívne faktory výstavby kanalizácie:
• zvýšená ochrana prírodných zdrojov vôd, zdravia ľudí, pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia a rozvoj našej obce,
• zákonná likvidácia odpadových vôd,
• výstavby kanalizácie bude plne hradená z fondov EÚ, štátu a SVS bez účasti obce,
• oprava rozkopaných miestnych komunikácií a ich uvedenie do pôvodného stavu,
• v rámci výstavby sa vybuduje každému občanovi prípojka na hranicu jeho nehnuteľnosti,
• hlavný kanál bude riešený tak, aby sa na kanalizáciu mohla samospádom napojiť väčšina domácností,
• odstránenie sankcií zo strany kontrolných orgánov, ktoré budú zisťovať či každý producent odpadových vôd vie preukázať ich pravidelnú a zákonnú likvidáciu,
• odstránenie nákladov na individuálne zneškodňovanie odpadových vôd.


Do termínu predloženia žiadosti o dotáciu potrebuje SVS doložiť zmluvy o budúcej zmluve o napojení sa na kanalizáciu uzatvorenú medzi budúcim producentom odpadových vôd (občanom) a SVS.
Na realizáciu diela je potrebné, aby sa na kanalizáciu napojilo minimálne 85% domácností. Bez preukázania záujmu o napojenie sa na kanalizáciu bude naša obec z realizácie stavby vynechaná.
V rámci dohodnutej spolupráce s SVS Vám zasielame Zmluvy o budúcich zmluvách o napojení na kanalizáciu odpadových vôd medzi SVS a budúcim producentom odpadových vôd (majiteľom nehnuteľnosti), a to v dvoch vyhotoveniach. Zmluvy je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Sebedraží do 13.5.2016.25.03.2016
Príručka pre pripojenie nových prípojok
Situácia - horný koniec
Situácia - dolný koniec
Zmluva
Vodný zákon
V sobotu 28.5.2016 ranné lúče prebudili deti v Sebedraží do
Zo všetkého čím som alebo čím sa domnievam, že som
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Termin predkladania ponuk do 10.6.2016 o 12:00 hod
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku