INOVUJEME NAŠE ODPADY

Obec Sebedražie v spolupráci  HATER Handlová                  

 INOVUJEME NAŠE ODPADY

    V nasledujúcich dňoch naša obec v spolupráci so spoločnosťou  HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. a JRK Slovensko s.r.o. spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a tak znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia umožní zistenie skutočného množstva odpadu vyprodukovaného v obci. Na základe monitoringu získame podklad, aby naše odpadové hospodárstvo fungovalo lepšie, bolo transparentné a neplytvalo sa s verejnými finančnými prostriedkami.
    Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu. Každá nádoba bude označená jedinečným kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód automaticky naskenovaný a odvážený vozidlom. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe bude možné  zlepšiť informovanosť, pripraviť  osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém vo vyrubovaní poplatku za komunálny odpad. K danému riešeniu obec  pristúpila z dôvodu meniacej sa legislatívy i zvyšovania  zákonom stanovených sadzieb za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku  odpadov.

    Náš spoločný cieľ:  neplatiť za skládkovanie komunálneho odpadu, ktorý môžeme spoločnými silami vytriediť alebo skompostovať.

 

 05.01.2022
Do obecnej kroniky pribudne ďalší záznam. Dňa 30. apríla 2016
„Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka...“ týmito
Slovenská republika po vstupe do EÚ sa zaviazala plniť smernice
Dňa 20.2.2016 sa uskutočnil 2. Ples športovcov pod záštitou TJ
Dňa 16.1.2016 sa uskutočnil 4. Obecný ples pod záštitou kultúrnej
Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné predpoludnie prvého dňa nového roku